Tehnoloogia ja infoühiskonna areng järjest kiirenevad ning järjest kiiremini peame olema valmis uute tehnoloogiate rakendamiseks ning hakkama saama tohutu infovooga, mille sisu võib olla väga vastuoluline. Seetõttu on väga oluline, et oskaksime ennast kaitsta erinevate digimaailma ohtude eest ning suudaksime orienteeruda info ülekülluses, mis meid ümbritseb.

“Turvaliselt infoühiskonnas” valikaine on just neid eesmärke silmas pidades loodud. Kursuse käigus õpivad kursusel osalejad paremini mõistma seoseid erinevate nähtuste vahel infoühiskonnas, kriitiliselt hindama infot ning ära tundma digimaailma ohte. Lisaks saavad nad ideid, et mis on tulevikutrendid ning milliste spetsialistide järgi nõudlus kasvab tulevikus. Kursus sobib kõigile gümnaasiumis õppivatele noortele, kellel on huvi ja soov paremini mõista meid ümbritsevat maailma.

Me peame õpilasi ette valmistama töödeks, mida veel ei eksisteeri, kasutama tehnoloogiaid, mida pole veel leiutatud, et nad lahendaksid probleeme, mida me veel ei oska probleemideks pidada.

– Richard Riley, USA haridusminister 1993-1997

Kursuse õpiväljundid

 • Õpilane mõistab, kuidas luuakse ja levitatakse infot ning mõistab sellega kaasnevaid riske personaalsel ja ühiskondlikult tasemel
 • Õpilane teab, kuidas tehnoloogia areng on toimunud, paneb tähele erineva tehnoloogia rolli oma igapäevaelus ning teab enda jaoks olulisi e-riigi teenuseid
 • Õpilane oskab infot koguda ja seda kriitiliselt analüüsida
 • Õpilane on kursis sõnavabadusega kaasnevate õiguste ja kohustustega
 • Õpilane teab põhilisi küberhügieeni põhimõtteid ning oskab hoida vajadusel oma privaatsust
 • Õpilane teab, kuidas tehnoloogia tulevikus areneda võib ning milliseid võimalusi need arengud pakuvad tema jaoks tööalaselt
 • Õpilane teab, millised erialad ülikoolides on seotud erinevate infoühiskonna ametitega

Üldpädevused gümnaasiumi riiklikus õppekavas, mida kursus aitab arendada:

 • Sotsiaalne- ja kodanikupädevus
 • Enesemääratluspädevus
 • Õpipädevus
 • Tehnoloogiaalane pädevus
 • Digipädevus

Lisaks arendavad noored kursuse käigus oma iseseisva töö oskust, ajajuhtimise oskust ning õpivad tegema virtuaalset grupitööd teistega.

Kursus kestab 26-nädalat ning iga nädal töötavad õpilased läbi 60 minuti jagu õppematerjali. Kursuse maht vastab 35 akadeemilisele tunnile.

Tutvustusvideo õpilastele

Septembris toimunud infotund õpilastele

Õpetaja tutvustus

Minu nimi on Diana Poudel ning olen lõpetanud Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise magistriõpingud (cum laude). Minu magistritööd “Digipädevusi arendava õpimängu “Häkkerite lahing” loomine” tunnustas Tartu linn kui parimat noorsootöö teemalist üliõpilastööd aastal 2019.

Olen kirjutanud raamatu “Turvaline internet. Digimaailma teejuht” ning teinud sadu külalistunde noortele ja koolitusi õpetajatele ning lapsevanematele enam kui poolesajas Eesti koolis.

Olemas õpetaja kutse (tase 7) koos digipedagoogika rakendamise kompetentsiga.

Loe edasi

Minu huvi tehnoloogia vastu sai alguse tegelikult juba eelmisel aastatuhandel, kui lõpetasin Nõo Reaalgümnaasiumi tehnik-programmeerija tunnistusega. Olen käivitanud üle-Eestilise lapsehoidjate andmebaasi Pere24, tegelenud veebilehtede loomisega ning internetiturundusega. Ehk siis lisaks tugevale teooriale on mul kpalju praktilisi kogemusi digimaailmas toimuvaga.

Viimased viis aastat olen seotud olnud noorte digipädevuste arendamisega. Aitasin käima lükata Laagri Roboring, olen olnud aidanud MTÜ Robootikal korraldada üritusi ning osalenud neil vabatahtliku hindajana. Koostöös HARNO-ga oleme loonud erinevaid õppematerjale, läbi viinud veebiseminare ning sellel õppeaastal töötan Arte Gümnaasiumis ja Tabasalu gümnaasiumis osalise koormusega õpetajana, andes selliseid aineid nagu küberturvalisus, kommunikatsiooni alused, projektijuhtimise alused, arvutiõpetus ja uurimistöö alused.

Need kogemused on andnud mulle veendumuse, et soovin edaspidi õpetajana töötada, kuid kahjuks olen ma aru saanud, et väga keeruline on anda mitmeid erinevaid aineid. Samas ühes koolis töötades ei oleks üks valikkursus piisav koormus. Seetõttu otsustasin, et 2021/22 teen ma ühe väga põneva virtuaalse valikkursuse, kus saaksid osaleda kõik gümnaasiumiõpilased sõltumata nende asukohast ja õppekavast. Oleks väga tore, kui leiaksid aega siin lehel oleva infoga tutvumiseks ning kui tekib huvi selle kursuse vastu, siis võta kindlasti ühendust diana.poudel@gmail.com või 53 097 003.

Miks see kursus võiks olla õpilase jaoks kasulik?

 • Saab hea ülevaate infoühiskonna toimimisest ja telgitagustest.
 • Oskab paremini kaitsta ennast erinevate digimaailma ohtude eest.
 • Saab ideid tuleviku tarbeks, et milliseid ameteid võiks kaaluda ning milliseid oskusi läheb infoühiskonnas vaja.
 • Kursus võimaldab paindlikumat ajaplaneerimist ja õpilane saab materjalidega tutvuda ning kodutöid esitada endale sobival ajal.
 • Õpetaja on oma valdkonna ekspert.

Miks see kursus võiks olla kooli jaoks kasulik?

 • Võimalus pakkuda õpilastele valikkursust aktuaalsel ja põnevalt teemal sõltumata huviliste arvust.
 • Kulu kooli jaoks on samaväärne õpetaja palkamisega.
 • Valikkursuse pakkumine õpilastele ei muuda tunniplaani koostamist keerulisemaks, sest õppetöö toimub virtuaalselt ning õpilasele sobival ajal.
 • Pole vaja muretseda tundide asendamise pärast.
 • Koolile ei kaasne täiendavaid kulusid seoses vajaliku riistvara või litsentside soetamisega.
 • Koolil ja lapsevanematel ja õpilastel endil on jooksvalt ülevaade õpilase osavõtust ja tulemustest aines läbi kooli e-päeviku.

Hindamine

Kursus on hindeline. Kursuse käigus saab õpilane kuus hinnet, mis koosnevad tunnitöö kontrollidest ja iseseisvatest töödest. Hilinemisega esitatud tööde puhul arvestatakse töö hinne pall madalamaks, kui õigeaegselt esitatud tööl. Hinded kantakse e-päevikusse ning kursuse lõpus saab õpilane kursusehinde, mis kantakse vajadusel lõpupäevikusse.

Nii on õpilasel, koolil ja lapsevanemal pidevalt olemas ülevaade õpilase osalemisest ning edasijõudmisest ning ei teki kevadel ootamatut olukorda, kus selgub, et virtuaalkursuse valinud õpilane ei ole tegelikult kursusel osalenud.

Kursuse sisu ja ajakava

Mobiilis📱 lugedes keerake telefon horisontaalseks, et kogu tabeli sisu nähtav oleks.

Moodul Tunni teema Tunni toimumise nädal
Sissejuhatus ainesse 20.09-26.09
Kuidas tänapäevane infoühiskond tekkis?

Tutvu mooduli õpiväljunditega
 • Õpilane omab ülevaadet, kuidas tehnoloogia areng on toimunud läbi kahe sajandi.
 • Õpilane oskab tuua näiteid asjade interneti kohta.
 • Õpilane teab e-riigi toimimispõhimõtteid ja oskab leida enda jaoks olulised e-teenused.
 • Õpilane oskab sisse logida eesti.ee keskkonda ning oma meilikontot seal suunata.
Arvutite ja interneti areng 27.09-3.10
Asjade internet 4.10-10.10
E-riik 11.10-17.10
Iseseisev töö (individuaalne) 18.10-24.10
Kas ajakirjandus on neljas võim või viies ratas?

Tutvu mooduli õpiväljunditega
 • Õpilane kirjeldab, kuidas on muutunud info levik ajas.
 • Õpilane toob näiteid, kuidas infotehnoloogia areng on mõjutanud ajakirjandust ja milliseid väljakutseid see on kaasa toonud.
 • Õpilane hindab teema kajastamist meedias kriitiliselt kasutades selleks erinevaid meetodeid (kõneisikute kaardistamine, teema raamistumine, sõnumi muutus ajas).
Kommunikatsiooni ajalugu 1.11-7.11
Kuidas tekib uudis? 8.11-14.11
Ajakirjanduse telgitagused 15.11-21.11
Iseseisev töö (grupitöö) 22.11-28.11
Kas sõna on alati vaba?

Tutvu mooduli õpiväljunditega
 • Õpilane teab erinevaid vorme, kuidas valeinfo esineda võib ja oskab leidma märke, mis valeinfole viitavad.
 • Õpilane teab, kuidas peaks käima argumenteeritud arutelu ning teab levinumaid demagoogiavõtteid.
 • Õpilane on kursis sõnavabadusega seotud seadusandlusega ning teab, mis on sõnavabaduse piirid.
 • Õpilane oskab kriitiliselt analüüsid ja hinnata teda ümbritsevat infot.
 • Õpilane oskab teema kohta erinevaid allikaid otsida ning nende põhjal loo kajastamist kriitiliselt hinnata.
Sõnavabadus ja vastutus 29.11-5.12
Valeinfo teke ja levik 6.12-12.12
Väitluskunsti ABC 13.12-18.12
Iseseisev töö (individuaalne) 10.01-16.01
Kas inimene on infoühiskonna suurim turvaauk?

Tutvu mooduli õpiväljunditega
 • Õpilane mõistab, kuidas lihtsate nippidega on võimalik teda suunata käituma kellelegi teisele soovitud viisil.
 • Õpilane saab ülevaate, et mida tähendab häkkeri amet ning milliseid oskusi on selleks tööks vaja. Oskab nimetada erinevusi eetilise häkkeri ja kräkkeri vahel.
 • Õpilane analüüsib inimese digitaalset jalajälge ning toob näiteid selle kohta, kuidas seda infot võib pahatahtlikult ära kasutada.
Mõjustamise psühholoogia 17.01-23.01
Digitaalne jalajälg ja sotsiaalne manipulatsioon 24.01-30.01
Häkkerite välismääraja 31.01-6.01
Iseseisev töö (grupitöö) 07.02-13.02
Kuidas digimaailmas turvaliselt liigelda?

Tutvu mooduli õpiväljunditega
 • Õpilane on kursis enamlevinud ohtudega digimaailmas ja oskab end nende ohtude eest kaitsta.
 • Õpilane mõistab, kuidas sotsiaalmeedia algoritmid töötavad ning kuidas sellega kaasnevad erinevad ohud.
 • Õpilane teab oma õigusi seoses oma andmetega ning mõistab, kuidas säilitada soovitud tasemel privaatsust.
 • Õpilane peab kinni headest küberhügieeni tavadest.
Küberhügieeni põhitõed 14.02-20.02
Sotsiaalmeedia ja sellega seotud ohud 21.02-27.02
Privaatsus ja GDPR 7.03-13.03
Iseseisev töö (individuaalne) 14.03-20.03
Kuhu me siit edasi liigume?

Tutvu mooduli õpiväljunditega
 • Õpilane oskab nimetada erinevaid viise, kuidas tehisintellekt, suurandmed ja automatiseerimine muudavad ühiskonda tulevikus.
 • Õpilane oskab selgitada, mis on tumeveeb ja krüptoraha ning kuidas neid kasutatakse nii heade kui kui halbade eesmärkide saavutamiseks.
 • Õpilane omab ülevaadet, et milliste ametite ja oskuste järgi tulevikus nõudlus suureneb ning milliste erialadega ülikoolis need ametid seotud on
 • Õpilane oskab leida infot endale huvi pakkuvate tööpakkumiste ja ülikooli erialade kohta.
Tulevikutrendid 21.03-27.03
Interneti tume pool 28.03-3.04
Tulevikutöö 4.04-10.04
Iseseisev töö (individuaalne) 11.04-17.04
Kursuse kokkuvõte 18.04-24.04

Kursuse osalustasu

Õpilaste arv Osalustasu õpilase kohta
1-3 90 eurot
4-12 80 eurot
13-20 70 eurot
21-50 60 eurot
51+ 50 eurot

Kui kool soovib, siis võib sõlmida töölepingu.

Töölepingu koormus = õpilaste arv / 250 ning tööleping sõlmitakse perioodiks 13.09.21 – 30.04.22.

Minimaalne töölepingu koormus 0,05.

Korduma kippuvad küsimused

Millal peab teada andma kursusel osalevate õpilaste arvu?

Õpilaste täpse arvu peaks teada andma hiljemalt 13. septembriks. Aga kuna kursus ei ole täielikult automatiseeritud ning personaalse tagasiside andmine võtab aega, siis parem on oma huvist märku anda esimesel võimalusel, et endale kohad kursusel garanteerida. Oma huvist anna märku diana.poudel@gmail.com või helista 53 097 003.

Kas arvega makstes lisandub käibemaks?

Kui soovitakse tasuda kursuse eest arvega siis käibemaksu arvele ei lisandu, sest Digiabi OÜ ei ole KM-kohuslane.

Kuidas toimub töölepingu sõlmimine?

Kui koolile sobib paremini koostöö töölepingu raames, siis saadan koolile töölepingu põhja ning kui see sobib, siis allkirjastame lepingu digitaalselt. Töötasu sõltub õpilaste arvust. Kui kool ei soovi e-päeviku sissekandeid iganädalaselt vaid piisab kursuse lõpus saadetud koondtabelist hinnetega, siis on töötasu 20% soodsam.

Miks on töölepingu puhul sama töötasu 1 ja 20 õpilasega?

Töölepingu variant on mõeldud eelkõige koolidele, kust osaleb rohkem õpilasi ja seetõttu võib olla keeruline leida eelarvelisi vahendeid arve vormis tasumiseks. Lisaks on väiksemate koolide puhul töökoormus suurem õpilase kohta seoses e-päevikuga ning seetõttu väga loodan, et selline hinnastamine julgustab koole suunama suuremat arvu õpilasi kursusele.

Kuidas pannakse hindeid?

Valikkursus on jagatud mooduliteks ning iga moodul kestab neli õppenädalat. Esimesel kolmel nädalal õpilane tutvub iseseisvalt materjalidega ning teeb ära testid, mille põhjal on iga tunnitöö eest võimalik saada maksimaalselt punkt. Mooduli viimasel nädalal on vaja teha iseseisev töö kas individuaalse või grupitööna ning selle hindab õpetaja personaalselt. Maksimaalselt on võimalik saada iseseisva töö eest 2 punkti. Moodulis kokku on võimalik õpilasel koguda 5 punkti ning selle põhjal tekib hinne.

Kuidas kontrollitakse õpilaste kohalolekut?

Õpilased saavad esmaspäeval uue nädala materjalid ning ülesande ning neil on materjalidega tutvumiseks ning töö esitamiseks aega nädal (pühapäeva õhtul kella 18-ni). Kui nad selleks ajaks ei ole töid esitanud siis esmaspäeval märgitakse õpilasele puudumine eelmise nädala tunnile.

Kuidas toimub e-päeviku täitmine?

Peale lepingu sõlmimist kooliga võtan ühendust kooli e-kooli administraatoriga ning avame kursuse jaoks eraldi päeviku kuhu lisatakse kõik sellest koolist kursusel osalevad õpilased sõltumata nende klassist. Hiljemalt esmaspäeval sisestan e-päevikusse tunni teema (esimese tunni ajal ka juhised, kuidas kursusega liituda). Õpilastel on aega nädala materjalidega tutvumiseks ja oma tööde esitamiseks pühapäeval kella 18-ni. Järgmisel nädalal kontrollin esitatud tööd ning õpilased, kes ei ole nädala tööd (tunnitöö, iseseisev töö või grupitöö esitanud), siis neile märgitakse eelmise nädala tunnile puudumine.

Kursuse seisukohast pole oluline, kas õpilase puudumine põhjendatakse  või mitte ning see on pigem meeldetuletuseks õpilasele ja infoks koolile ja lapsevanemale. Õpilane saab ka hilinenult töö esitada, kuid puudumist see ei muuda, kuid esitatud töö võetakse arvesse mooduli hinde kujunemisel. Kui õpilane esitab oma tööd peale moodulite hinnete märkimist päevikusse, siis saab ta palli võrra madalama hinde, kui need õpilased, kes oma tööd õigeaegselt esitasid.

Mis juhtub kui õpilane oma töid õigeaegselt ei esita?

Peale iga mooduli lõppemist arvutatakse kokku punktid, mis õpilane on saanud tunni tööde ja iseseisvate tööde esitamise eest ja märgitakse hinded päevikusse. Kui õpilane saab negatiivse hinde, siis on tal võimalik hilinenult tööd esitada õpetajaga kokkuleppel, kuid õpilane peab arvestama, et hilinenud töö saab palli võrra madalama hinde kui samal tasemel õigel ajal esitatud töö.

Kuidas õpilased õpetajaga ühendust saavad?

Õpilased saavad õpetajaga ühendust võtta e-kirja või telefoni teel. Samuti selgitatakse sissejuhatavas tunnis koos õpilastega välja enamikule sobiv konsultatsiooniaeg, kus iseseisva töö nädalal toimub videokõne, et õpilased saaksid vajadusel ülesannet täpsustada.

Kas lapsevanemad võivad õpetajaga suhelda?

Ikka võivad, kuigi isiklikult olen arvamusel, et gümnaasiumis õppivad noored peaksid ikkagi ise hakkama saama oma õpitööga. Aga kui mõni lapsevanem soovib kirjutada või helistada, siis suhtlen meelsasti. Kirjuta diana.poudel@gmail.com või helista 5309 7003

Kas saan lapsevanemana ise tellida kursuse, kui kool pole sellest huvitatud?

Siin on nüüd oluline küsimus, et kas koolil pole lihtsalt huvi/vahendeid kursuse tellimiseks ja samas on nõus aktsepteerima kursuse läbimist. Sellisel juhul saab lapsevanem arve alusel tellida kursuse (hind 100 eurot) ning õpilane saab kursuse lõpus diplomi ja digitaalselt allkirjastatud tõendi kooli jaoks koos hinnetega. Palun suhelge kooliga enne kursuse tellimist. Palun arvestada, et õpilase puudumisi ja hindeid lapsevanem jooksvalt ei näe, kui tellijaks on lapsevanem, mitte kool. Taolises vormis kursuse läbimine sobib eelkõige väga iseseisvatele ja kohusetundlikele noortele, kes suudavad tähtaegadest kinni pidada ka siis kui e-päevik seda neil mingil moel ei meenuta.

Kui nüüd kool valikkursust ei aktsepteeri, siis võib muidugi kursusega liituda, aga kas noorel endal on piisavalt motivatsiooni, et 26 nädalalt aktiivselt kaasa töötada on nüüd küll küsimus, millele oskab ainult noor ise vastata.

Kui sa oma küsimusele vastust siit ei leidnud, siis kirjuta julgelt diana.poudel@gmail.com või helista 53 097 003.

Mastodon